http://obchod.servisinterieru.cz/
 

Navigace: SERVIS INTERIERU -> Reklamační řád

Reklamační řád

 

 

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů
 
 

 
a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").

b. "Prodávající" je společnost SERVIS INTERIERU s. r.o., V Chotejně 1143/3, 102 00 Praha 10 - Hostivař; IČ 25516710, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29187.

c. "Kupující" je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

 
 
 
2. Záruční podmínky 
 

a. Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.

b. V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.

c. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem, pokud není uvedeno jinak.

d. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

e. Kupující je povinen uvést:
• číslo objednávky, které je zasíláno společně s potvrzením objednávky v emailu
• co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů
• doložit doklad o vlastnictví zboží – fakturu, dodací list

 
 
 
3. Vyřízení Reklamace 

 
a. Reklamace se uplatňují v sídle či provozovně prodávajícího.

b. V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu.

c. Dále je Kupující oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.

d. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

e. Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

f. Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží.

g. Pokud byla Reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), servisní středisko naúčtuje Kupujícímu náklady na lokalizaci a opravu závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení.

h. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při:
• porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
• používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

i. Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.
 
 

 

4. Závěrečná ustanovení 
 

a. V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. Prodávající s přihlédnutím k povaze reklamace nabídne Kupujícímu, aby jej navštívil servisní technik a opravu vad Zboží provedl na místě případné instalace, tj. u Kupujícího nebo doporučí Zboží dopravit do servisního střediska.

b. Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. 1. 2009. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
 
 
 

 

 


Přihlásit


Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.