http://obchod.servisinterieru.cz/
 

Navigace: SERVIS INTERIERU -> Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

1. Všeobecná ustanovení 

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – společnosti SERVIS INTERIERU s. r.o., V Chotejně 1143/3, 102 00 Praha 10 - Hostivař; IČ 25516710, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 139372 (dále jen "prodávající") a kupujícího - fyzické či právnické osoby, která uzavřela s prodávajícím kupní smlouvu (dále jen "kupující").

 

2. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, a ostatní údaje uvedené v internetovém obchodě, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců.

Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

 

3. Místo plnění  

Místem plnění je sklad prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci – přepravní společnosti, popřípadě klientovi dle objednávky.

 

4. Objednání zboží a uzavření smlouvy 

a. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká závazným potvrzením objednávky. Za závazné se považuje potvrzení telefonické, které je realizováno ze strany prodávajícího po předchozím odeslání elektronické objednávky. Pouhé potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za závazné. Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží.

b. V cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy úhradou finanční zálohy kupujícím.

c. Smlouva po svém uzavření je prodávajícím archivována a je přístupná na vyžádání. Smlouva může být uzavřena v češtině, po individuální domluvě i v jiných jazycích.

 

5. Zrušení objednávky  

a. Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky má toto právo jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě zrušení potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.

b. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část v případech, že se zboží již nevyrábí, nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka bez zbytečného odkladu vrácena.

 

6. Cena a platba 

Ceny uvedené na internetovém www.servisinterieru.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní společnosti.
Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

 

7. Dodací lhůta 

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její řádné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje – předá dopravci hned následující pracovní den po závazném potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání. Předpokládané dodací lhůty jsou uvedeny u každého zboží.

Dodací lhůta je do následujícího pracovního dne od předání zboží přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení originální pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem faktury kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je přiložena.

 

8. Záruka  

a. Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Není-li v internetovém obchodě www.obchod.servisinterieru.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na všechny produkty 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu.

b. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou. Záruka se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako například přepisování a podobně.

c. Reklamace lze uplatňovat písemně, prostřednictvím emailu nebo osobně v sídle naší společnosti na adrese: SERVIS INTERIERU s. r.o., V Chotejně 1143/3, 102 00 Praha 10 - Hostivař; tel.: +420 272 681 081; e-mail obchod@servisinterieru.cz, otevírací doba Po – Pá 7.00 – 17.00 (osobní návštěvu je nutné dohodnout předem).

d. Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník. V případě oprávněné reklamace dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní společností.

e. K reklamovanému zboží je nutná kopie dokladu o nákupu – faktura a podrobný popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně veškerého příslušenství apod.

f. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek, přiměřenou slevou z kupní ceny, resp. vrátit kupní cenu.

g. Bližší pokyny pro uplatnění záruky stanoví Reklamační řád.

 

9. Odstoupení od smlouvy  

a. Podle občanského zákoníku kupující, který je spotřebitel (tj. nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti), má právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem do 14 dní od převzetí zboží. V případě, že prodávající nepředal kupujícímu, který je spotřebitel, informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení §53, odstavců 4 a 6 občanského zákoníku, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí zboží. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

b. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Kontaktujte nás, oznamte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz. Peníze za zboží vám zašleme složenkou (nebo převodem z účtu) nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete nám jej zpět za následujících podmínek:

* nesmí být použité, musí být nepoškozené,
* musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.),
* s kopií dokladu o koupi.

c. Zboží, prosím, posílejte doporučeně a pojištěné, případně vracejte osobně, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Doporučeně neznamená na dobírku. Nevrací se prokazatelná cena dopravného. Navrácena bude pouze částka za samotné zboží.

d. Spotřebitel nemůže odstoupit podle odstavce 7 od smluv:

* na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí
* na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
* na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
* na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů
* porušil-li spotřebitel jejich originální obal
* na dodávku novin, periodik a časopisů
* spočívajících ve hře nebo loterii.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

10. Závěrečná ustanovení 

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetovém obchodě prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je reklamační řád a prohlášení o ochraně osobních údajů.
Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje Obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, i to že akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodejce.
Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.


Nákupní řád je platný od 1. 1. 2009. 

 

 

 


Přihlásit


Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.